Email Lady Aleena on Blogspot Lady Aleena on eBay Lady Aleena on GitHub Lady Aleena on Google+ Lady Aleena on IMDb Lady Aleena on PerlMonks Lady Aleena on tumblr Lady Aleena on twitter Lady Aleena on Wikipedia Lady Aleena on YouTube
Lady Aleena's avatarLady Aleena

Halloween

(Google)

1978 - 2006 (9 films)

Films

Halloween is a 1978 slasher film. (Google, Wikipedia, allmovie, IMDb, Flixster)

Halloween II is a 1981 slasher film. (Google, Wikipedia, allmovie, IMDb, Flixster)

Halloween III: Season of the Witch is a 1982 slasher film. (Google, Wikipedia, allmovie, IMDb, Flixster)

Halloween 4: The Return of Michael Myers is a 1988 slasher film. (Google, Wikipedia, allmovie, IMDb, Flixster)

Halloween 5 is a 1989 slasher film. (Google, Wikipedia, allmovie, IMDb, Flixster)

Halloween: The Curse of Michael Myers is a 1995 slasher film. (Google, Wikipedia, allmovie, IMDb, Flixster)

Halloween H20: 20 Years Later is a 1998 slasher film. (Google, Wikipedia, allmovie, IMDb, Flixster)

Halloween: Resurrection is a 2002 slasher film. (Google, Wikipedia, allmovie, IMDb, Flixster)

Halloween: 25 Years of Terror is a 2006 non-fiction film about film. (Google, allmovie, IMDb)

Comments